INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

 

V súvislosti s vypĺňaním online Kontaktného formulára dochádza k spracúvaniu osobných údajov. Ochrana vašich osobných údajov je dôležitá a za týmto účelom mám zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Obchodné meno: Ing. Magdaléna Gaálová

Sídlo: Liptovský Trnovec 170, 031 01 Liptovský Trnovec

IČO: 53389441

email: info@rajprezvierata.sk

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje uvedené v tomto formulári slúžia výlučne na to, aby som vás mohla spätne kontaktovať a odpovedať na vašu správu.

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona).

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám: 
– príjemca v členskom štáte (EÚ a EHP) – Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a zálohovania údajov

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Po dobu nevyhnutnú na zodpovedanie vašej správy.

 

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba: 

– právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom (čl.15 GDPR) týkajúcich sa vašej osoby,
– právo na opravu (čl.16 GDPR) vašich osobných údajov,
– právo na vymazanie (čl.17 GDPR) vašich osobných údajov alebo
– právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov,
– právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov,
– právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov,
– právo podať sťažnosť dozornému orgánu

– právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona.

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu prevádzkovateľa.

 

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS
Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa Kontaktného formulára kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom e-mailovej adresy info@rajprezvierata.sk.

 

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ
Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, že máte záujem, aby som vás kontaktovala a odpovedala vám na vašu správu, budem potrebovať váš e-mail, prípadne iný kontakt.

 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.